juni 2020 

Artist-in-Residence opphold på Kvitbrakka

Artist in Residence Kvitbrakka, Berlevåg, Norge Har du lyst til å bo og jobbe i det ville nord? Her får du Barentshavet rett på. Berlevåg ligger nordvest på Varangerhalvøya 70,5 grader nord. Det er er litt over 900 innbyggere her og den største næringsvirksomheten er fiskeri og reiseliv. Her får du uberørt natur av arktisk karakter. Det er sommerbeite for reinsdyr, lakseelv, ryper, steinkobber og sjeldne fuglearter. Hurtigruta ankommer fra syd og nord og vi har flyplass (Widerøe). Berlevågatelieen – Kvitbrakka har gleden av å tilby artist-in-residence opphold vår eller høst.

Vi tilbyr gratis opphold og reisestøtte på kr 5.000 til 3 kunstnere i disse to periodene. 

Hvilken periode kan du søke på?
Periode 1: 1. februar – 31. mai

Periode 2: 1 september - 30 november

Hva: AiR – gratis opphold med reisestøtte
Antall: 3 opphold iløpet av året, enten vår eller høst

Kunstnerne får reisestøtte på kr 5000,- og gratis opphold. Perioden må vare i minimum 3 uker og maksimum 2 måneder innenfor tidsrommet man søker.

->->-> Søknadsfrist: 15. august året før

Her kan alle som jobber innenfor kunst søke, både norske og utenlandske. Om du skriver, fotograferer, maler eller komponerer. Jobber du med kunst er du velkommen til å søke om et opphold hos oss. Tildelt opphold starter angitt dag kl. 1200 og avsluttes angitt dag kl. 1100. Dette av praktisk hensyn.

Hva får du som kunstner?

1. Gratis overnatting med eget rom i Kvitbrakka. Med rommet følger seng, sengeklær og håndkle. Arbeidsbord og stol hvis du ønsker.

2. Tilgang på bad (med vaskemaskin), kjøkken (med kjøleskap, mikrobølgeovn, stekeovn, kaffetrakter og vannkoker), stue, spiserom og et stort arbeidsrom.

3. Fellesrommene deles mellom de kunstnerne som til enhver tid bor på Kvitbrakka, og dere må selv finne ut av fellesskapet.

4. Hvis ønskelig og etter avtale kan vi foreta noen enkle innkjøp for deg før du kommer (matbutikkene stenger kl 20.00, kl 16.00 på lørdag og stengt søndag).

5. Vi er behjelpelig med henting/bringing på Berlevåg flyplass eller Hurtigruta ved ankomst.

6. Hvis du har sendt oppover materiell eller annet, så vil dette stå på rommet ditt når du kommer.

7. Ønsker du å ha med en ledsager? Dette koster ingenting, men begrenses til èn person med aldersgrense 18 år.

8. Reisestipend gjelder kun til kunstneren/søkeren, ikke evnt. Ledsager.

Hva krever vi av deg?

1. I løpet av ditt opphold krever vi at du gir noe tilbake til Berlevåg – dette kan være en utstilling, en workshop rettet mot barn, unge, voksne eller eldre i Berlevåg eller et foredrag – noe som sier litt om deg og din kunst og dine inntrykk etter oppholdet her. Dersom det passer har vi gjerne åpen kafé under arrangementet. Det er mulig å ha utstilling i Kvitbrakka eller i et eksternt utstillingslokale som ligger på samme område som Kvitbrakka. Vi er som regel behjelpelig med utstillingen.

2. På slutten av ditt opphold vil vi ha åpent atelier med kunstnerpresentasjon, kafé og bruktbutikk.

3. Vi har en bruktbutikk og i løpet av perioden ønsker vi å ha denne åpen en dag med kafé. Kaféen blir da i det store arbeidsrommet og dette er en fin anledning til å vise frem det du ønsker, og f.eks. ha utstilling i det store arbeidsrommet. Dette kan kombineres med punkt 2.

4. Videre krever vi at du følger våre enkle instrukser for opphold i Kvitbrakka. Vi vil ikke foreta rengjøring under ditt opphold slik at alle som oppholder seg i Kvitbrakka har et felles ansvar for dette.

Ønsker du å søke?

Har du lyst til å få et opphold på Kvitbrakka, send oss en kortfattet søknad. Denne må inneholde:

1. Hvilke datoer/år søker du om?

2. Prosjektbeskrivelse på hva du ønsker å jobbe med når du er her

3. Cv som viser din kunstneriske bakgrunn

4. Bilder eller eksempler på arbeider du har gjort, gjerne med link til nettside e.l.

5. Hva du foreløpig ønsker å gi tilbake til Berlevåg og Kvitbrakka. Her ønsker vi kun noen løse tanker og ideer fra deg. Tror du f.eks at du ønsker å holde en utstilling og trenger tilgang på utstillingslokale?

6. Hvis du har allergier (spesielt kjemikalier) eller noen spesielle krav eller ønsker så må dette også med.

Søknadsfrist: 15. august året før. Søknad med vedlegg sendes til kvitbrakka@gmail.com eller til: AiR, Kvitbrakkas Venner, Postboks 333 , 9981 Berlevåg Husk å merk søknaden tydelig med: AiR samt perioden du søker på Mer informasjon: Les mer om Kvitbrakka og se bilder på: www.kvitbrakka.com Les mer om Berlevåg på kommunens sider: http://www.berlevag.kommune.no/index.php?id=428347 Og ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen flere spørsmål eller annet du lurer på. Epost: kvitbrakka@gmail.com

--------------------------------------

Artist in Residence in Kvitbrakka, Berlevåg

What period you can apply for?
Period 1: 1st of February to 31th May  
Perdiod 2: 1st of September to 30th November
What: AIR - free stay and travel grants.
Quantity: 3 AIR stay with travel support of NOK 5000,- will be awarded.

The period must last min. three weeks and max. two months. The period starts at 12 am the first day and ends at 11 am the last day. This is due to practical reasons. 

What do you get as an artist?

1. A free accommodation with private room in Kvitbrakka (read more and see pictures here: http://www.kvitbrakka.com/ ). The room includes bed, bedding and towel. A desk and chair if you want.

2. Access to shared bathroom (with washing machine), shared kitchen (with refrigerator, microwave, oven, coffee maker and kettle), shared living room, dining room and a large workroom.

3. The public rooms are shared between the artists staying at Kvitbrakka.

4. If desired, we can assist you with grocery shopping for you before you get here (food shops close at 8 pm. 4 pm on Saturday and closed Sunday).

5. Pickup at Berlevåg airport / Hurtigruta upon arrival is possible

6. If you have sent something in the mail to us, this will be forwarded to your room when you arrive.

7. Want to have a companion with you? This costs nothing, but is limited to one person with age over 18.

8. Travel grants applies only to the artist / applicant, not the companion.

What we require from you?

1. During your stay, we require that you give something back to Berlevåg - this may be an exhibition, a workshop aimed at children, adolescents, adults or elderly in Berlevåg or a lecture - which says something about you and your art and your impressions after your stay here. It is possible to have an exhibition in Kvitbrakka or in an external exhibition room located on the same property as Kvitbrakka. We will assist the exhibition if we can.

2. At the end of your stay we will have open studio with artist presentation, cafe and second hand store.

3. We have a second-hand shop in Kvitbrakka and during the period we want to have this open one day for cafe. The café is in the large workroom and this is a great opportunity to display you art. This can be combined with nr 2.

4. We require that you follow our simple instructions to stay in Kvitbrakka.

5. No cleaning is included during your stay, so everyone in the common residence are jointly responsible for cleaning.

Want to apply?

If you would you like to get a stay in Kvitbrakka, please submit a brief application. This must include:

1. What dates / year do you apply for?

2. Project description of what you want to work with during your stay.

3. A CV which presents your artistic background

4. Photos or examples of work you've done, preferably with a link to a web page or similar.

5. A brief description of what you wish to give back to Berlevåg and Kvitbrakka. Please submit loose thoughts and ideas from you. Example: Do you want to hold an exhibition and need access to the exhibition room?

6. If you have allergies (especially chemicals) or any special requirements, this must also be included.

Deadline: August 15. Please submit application with attachments to kvitbrakka@gmail.com or to: Kvitbrakkas venner Pb 333 9981 Berlevåg Norway

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gjennomførte AiR på Kvitbrakka:

2020:

September/oktober: kunstner Heidi Glattre: En høst på Kvitbrakka

I siste del av september og noen uker inn i oktober var jeg endelig kommet fram til Nord. Nord er veldig mye, men for meg handlet det om å kaste seg inn i Finnmarks sterke og ville natur der enkelt mennesket blir lite og ubetydelig og der et menneskeliv i relasjonen til de sterke naturkreftene liksom varer en kortere stund. For i den ville, kraftfulle og nådeløse naturen i nord, forsvinner den enkelte raskt og hva generasjoner har skapt og etterlatt seg, står en kort stund for så å bli borte. Det er selvfølgelig rester av menneskelig aktivitet rundt hele den norske kysten, men særlig i nord, viser all menneskelig aktivitet, at etter noen generasjoner tar snø, is, vind og hav alt tilbake til den natur alt levende kommer fra - om ikke det finnes mennesker som passer på og velger et liv der oppe ut mot havet og forvalter det etter beste evne og ja de finnes der og jeg traff noen av dem. 

Barentshavet lå der gråliggrønn og rolig med dønninger som i jevn takt var som en hjerterytme. Det ga ro og tilhørlighet. Dette stadige pulsslaget som aldri holder opp. Barentshavet som bare i navnet gir assosiasjoner til Russland og Nordvestpassasjen og en hel historisk arv av kontaktpunkter og handel mellom nordmenn og russere. Det mystiske, enorme og utilgjengelige Russland der berømte nordmenn som Nansen og Amundsen gjorde store oppdagelser. Det er som å kaste seg inn i polarhistorien og den rike kystkulturen som har vokst fram fra et fiskerikt hav, i tillegg til en tradisjonsrik og sammensatt samisk kultur. Det var mye å ta inn og det gode været jeg opplevde på vandringer i øst, vest og sør rundt Berlevåg ga rikelige visuelle impulser og inntrykk, som jeg kunne bearbeide om jeg orket og ville. Ikke minst var de utallige flokkene med reinsdyr på vandring over viddene et fantastisk og inspirerende syn. Et vakrere dyr finnes nesten ikke. Jeg fikk mitt første møte med samisk merking og slakting av dyr i den tiden jeg var i Finnmark og det ble et ekte «Norge rundt» øyeblikk jeg er stolt av å ha fått erfare og oppleve.

Jeg søkte om et opphold på Kvitbrakka høsten 2019, men da korona og covid 19 tok grep om befolkningen på våren 2020, var jeg sikker på at det ikke ble noe av oppholdet, så da jeg tok kontakt med Bente Kystad Syr i løpet av sommeren, ble jeg gledelig overrasket over at jo, selvfølgelig blir oppholdet realisert og du reiser som avtalt. Jeg kom til Berlevåg med tung følelsesmessig baggasje og liten motivasjon annet enn å ville så langt bort jeg kunne komme. Finnmark var langt nok borte. Dette å komme bort preget nok mye av oppholdet. Jeg hadde mistet et nært familiemedlem samme vinter og hadde lite eller ingen energi og interesse for å jobbe med noe visuelt. All skapende glede og oppmerksomhet var borte og jeg trodde lenge jeg aldri ville gjøre noe kreativt igjen, men når utgangspunktet er som svakest og man føler seg på bunnen, går det merkelig nok oppover igjen av årsaker jeg ikke kan gjøre rede for annet enn som en konsekvens av lange vandringer, ensomhet og sterk og vill natur. I dette sterke landskapet fant jeg igjen store kunstnere bare ved å se meg rundt. I retning øst dukket Kjølnes fyr opp og det var som å se inn i Peder Balkes univers. Å gå opp på Tanahorn mot nordøst og se utover Tanafjorden, det er slike farger Eva Harr maler med. Å gå innover mot Store Molvik i retning Kvitnes, der reinsdyrene løper langsmed åssiden, å stirre inn i den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkepaas eller John Andreas Savios vidunderlig verden. Det hjalp mot sorgen å se alt dette og assosiasjonene som fulgte, satte den kunstneriske prosessen og kreativiteten i gang igjen og på et merkelig vis følte jeg og føler fortsatt, stor glede og takknemlighet for at der oppe i nord, falt ting på plass for meg - iallfall for en stund. Så ettersom dagene gikk og fordypningsprosessen satte i gang, kom ideer og oppdagelser innen kunstfeltet mer på plass. Med få hjelpemidler og begrensede muligheter for å få tak i noe nytt, måtte jeg bruke det jeg hadde med meg i en koffert, det jeg fant i skap og skuffer på Kvitbrakka, ting jeg fant i fjæra for deretter å plundre med eller ødelegge lerreter og annet for om og om igjen komme nærmere det jeg da var på leting etter. For det er nettopp ved det å ikke kunne slippe unna, men holde ut og gjenta og gjenoppta at prosesser blir satt i gang. Det ble en liten miniutstilling på Kvitbrakka til slutt. Selvom de arbeidene som ble vist, ikke på noen måte var ferdige, men kanskje på vei mot noe. Det kom flere spørsmål enn svar til arbeidene, men sånn må det være. Det er slik det er å jobbe med visuelle tematikker. En begynner i en ende for så å avslutte i en annen med noe helt annet og det er i denne pågående og krevende prosessen kunstnerisk kreativitet oppstår. Ukene i Berlevåg ga god mening og nå ser jeg tilbake på de ukene med stor lengsel og et savn. Stillheten ga tid til fordypning. Vandringene bearbeidelse og den altoppslukende ville naturen visuelle stimuli som når man engang har sett den, vil tilbake til. Ja, tiden i Berlevåg er virkelig en «reise verdt» og ja jeg kommer tilbake.
Stor takk til Bente Kystad Syr, som administrerer oppholdet, Anfrid Hojem, avdelingsleder på Kystmuseet og god å ty til når man er uvitende om hvordan ting fungerer i lokalmiljøet og Liv Torill Larsen, god å prate med når man er i tvil om hvordan alt fungerer på Kvitbrakka. 

 

September: Kunstner Tove Sparvath Holmøy: 
Tanken på å komme så langt mot nord var dragende.

 Jeg har vært flere ganger i Tromsø og i makeløse Lofoten med spisse fjell. Nå ville jeg helt opp på norgeskartet, der det tøffe landskapet er slipt og værbitt og åpent ut mot Barentshavet. 70,5 grader nord. Og 

det har vært helt fantastisk å være 

her. Bare kunne være i sin egen boble og oppleve Finnmark. Gå turer, tegne skisser og male til langt på kveld - hvilken luksus!
Båtene og bygningene i havna er motiver jeg har begynt å male og jeg tar skisser og (massevis av) foto med meg hjem for videre studier i akryl og akvarell. 

Værbitte og fraflyttede bygninger, ujålete og fascinerende uskjønne. Store områder med natur og stillhet, vidder. Goldt og frodig om hverandre. 

Gleder meg over disse nye motivene som nå er mine selvopplevde. Jeg hadde tenkt å legge ut innlegg på Facebook jevnlig under mitt opphold, men har brukt tida til Å VÆRE TIL STEDE isteden - det viktigste som er som kunstner! Takk til Berlevåg og de hyggelige folkene her, lokale og kunstnere som har bidratt til et uforglemmelig opphold, og samboerne mine her i brakka, Heidi og Anne Merete som har skapt den morsomme podkasten i denne perioden: (følg #podkastenperfektmatch på Facebook og Instagram - Jeg har oppstått som rollefiguren Britt:). Nå gleder jeg meg til å fordype meg i motivene med ulike teknikker:) - takk for meg!

September: Heidi Rygh med ledsager: Anne Merete Moe

Prosjekt: å spille inn et hørespill for podkast, Anne Merete Moe og jeg har skrevet et manus for film/tv-serie : Perfekt Match – vet du hvem du møter…?

Les om oppholdet hennes her:

http://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/203694/file/kvitbrakka.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februar: Kim Jansson,

Konstnär och filmare, har en Fine Art BFA från HDK-Valand, Göteborg och har även studerat dokumentärfilm på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola. Bor och arbetar i Göteborg. Hemsida: http://www.kimjansson.com Jag sökte som AIR på Kvitbrakka för att det verkade otroligt spännande att få resa så långt norrut, jag har alltid varit dragen till svåråtkomliga platser och karga miljöer och detta lät oemotståndligt.

 

Perioden jag sökte var 4 veckor i februari, att komma dit samtidigt som det första ljuset. Det projekt jag sökte med var en videoidé där jag ville arbeta med platsen Berlevåg som utgångspunkt, väderskiftningarna i det arktiska klimatet och invånarnas liv på en så nordligt belägen plats. Under vistelsen blev det ännu ett projekt, stillbildsporträtt av kvinnor i miljö. Det är en fantastisk möjlighet att komma till Kvitbrakka för konstnärer som vill tillbringa en period avskilt med naturen tätt inpå. De som arbetar med Kvitbrakka och folk i samhället var ovärderliga, de visade mig runt i trakterna (bland annat var vi på jakt efter skelettet från en val men det hade blåst till havs), var involverade i mina projekt, och gjorde att man kände sig välkommen som AIR. I slutet av vistelsen hade jag en utställning i Lokstallen som är knutet till Berlevåg Havnemuseum.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019:

Fotograf Diana Lindbjerg, Danmark

Diana er dansk, billedkunstner, utdannet fra Glasgow School of Art, Fine 

Art Photography og Master i billedkunst fra Trondheim Kunstakademi. Hun bor og arbeider i Trondheim. Hennes AiR opphold på Kvitbrakka kommer til å handle om lyset som vender tilbake. Hun vil ta utgangs

punkt i et tidligere installations verk som heter LYSRUM | RUMLYS fra 2018 - men denne gang som et udvidet studie og installasjon som vil foregå i løpet av uker istedet for timer. Dianas forberedelser besto i å studere kart over Berlevåg og omegn og vinkler på sollyset. Som en del av Dianas opphold vil hun blant annet lage en presentasjon av sitt arbeid til solkafé den 2. Februar. Og en utstilling i Lokstallen. Les gjerne mer på hennes blogg.

 

Kunstner Daria Buyun, Moskva - kunstneroppholdet på Kvitbrakka har vist seg å bli en av de viktigste opplevelsene i livet mitt

Daria hadde to prosjekter, "Grieved chorus" hvor innbyggerne skrev anonyme lapper med saker som engasjerte de og som gjorde de opprørte. Og det andre prosjektet "Silenced witnesses" hvor innbyggerne leverte inn klær til reparasjon. Fortalte om hvordan "skaden"/riften hadde oppstått og hvor Daria sydde og broderte en historie rundt dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Provenzalo (Italia), fotograf og journalist, kom sammen med sin kjæreste Daria Klima (Moskva)

 

In Andras own words: "In a panorama where traditional media have reduced their budget below the minimum, the opportunity given to artists and journalist by Kvitebrakka is the best support for producing in-depth quality work. I were able to receive inputs and reach people we would never be able to get in touch with without the support and connections provided by all the members involved in Kvitebrakka. We could see and feel all the effort put in this project by the volunteers and we would have loved to provide more support than we actually did. As place, history and environment shaped the people of Berlevåg they will also shape the creative practice of the artist in residence - working mainly with landscape photography I had to face the limits of my practice which tended to exclude human subjects as much as possible. For the first time I started to include more people in my pictures who ended up being the pivot point of the narrative. I'm thankful to Kvitebrakka and all the people met to have provided me a fertile ground where I would be able to analyse and criticize my practice as photographer and develop a new approach to my visual language."

Daria Klima wrote: "Kvitbrakka for me was a perfect escape place for a restless mind. It s where you slow down to the extent that you can actually see and understand things clearly as they are. The kind of nature surrounding the place is the absolute opposite to the kind of people who live in Berlevåg. Nature is cooling you down but people are always ready to support and be with you when you need some heartwarming. It s the perfect combination for someone who is searching for the truths laying under cover and wants to approach their art practice in a meaningful and mindful way. I m extremely glad that I had a chance to experience this place at the edge of the world"

_____________

Høsten 2018 kom følgende kunstnere på AiR:

Billedkunstner Kjersti Rahbek Hvamb, 3 uker: "Berlevåg i mitt hjerte."

Høsten 2018 var jeg AIR - Artist in residence på Kvitbrakka, etter å ha blitt tildelt et stipend fra Berlevågsatelieene-Kvitbrakka. Etter 3 uker i Berlevåg har jeg har lagt til stedet i mitt hjerte som et hjem. Man kommer ikke fra et opphold i Berlevåg uten å bli påvirket av naturen og folka her.

For ei innlandsjente som meg er det mye vær og mye vind. Men det var jeg forberedt på, og jeg uttalte før jeg reiste at "jeg håper at jeg får oppleve en storm mens jeg er der". En cocky ting å si - men jeg mente det. Jeg har fått et annet syn på det etter å ha vært her noen uker. Det er ingen lek her. Det er livet her, og hvordan været er betyr noe for alle. Alle som bor her er opptatt av været, men fordi de bryr seg om andre - om fiskerne som er utpå havet og om folk som skal krysse en fjellovergang eller komme seg hjem etter en reise. Alle har lastet ned apper på mobilen sin og følger med på hvor båtene befinner seg eller hvor nordlyset forventes over området den kommende uka - folk følger med på været og prognoser av pur interesse. Og av omsorg for andre.

 Det er vakkert rundt en, hvor man enn snur seg. Steile fjell, rullende bølger som skummende hvite rir inn mot svarte steiner og som bryter ferden inn mot land. Lyset som kommer gjennom skylaget og gjør snøkledde fjellsider vakrere enn man klarer å fange med kameraet. Solen som lavt lager lange skygger overalt i landskapet. Regnet som pisker sideveis mens vinden uler rundt hushjørnene.  Måkene som flakset opp i titalls antall om man kommer for nære, og skrikende tar en runde før de lander igjen. Havørn, rein, rev og fisk. Kongekrabbe. Naturen er omkring en overalt i Berlevåg og Finnmark, og man må ikke langt for å oppleve den.

Å bo på Kvitbrakka i 3 uker - for en luksus det er å få en slik egentid til fordypning i sitt kunstneriske virke. Man må trives med å være i sitt eget selskap, og være selvstendig og motivert. Jeg bodde ikke alene, og det var fint å ha en person å dele livet med under oppholdet. Man kan samarbeide og hjelpe hverandre i hverdagen, sammen jakte nordlyset i stummende mørke, dra på turer sammen og hjelpe hverandre i sine kunstneriske prosjekt. Ha en sparringpartner.

Hva Kjersti ga tilbake til Berlevåg og Kvitbrakka:

Jeg valgte å holde en utstilling mens jeg arbeidet og bodde på Kvitbrakka, i fantastiske Lokstallen til Berlevåg Havnemuseum. For noen flotte utstillingslokaler! Bare noen meter fra Barentshavet står dette store, lyse rommet tilgjengelig for kunstnere som har et opphold på Berlevågsatelieene- Kvitbrakka. Mitt prosjekt ble en serie små akrylmalerier på pleksiglass, hvor jeg forsøkte å gjengi inntrykket jeg hadde fått av fiskeværet Berlevåg med sin røffe natur, fargerike bebyggelse, kontrastfulle linjer med hav og fjell, høstfargene i skiftende vær og aktiviteten i havna. Mottagelsen fra berlevågingene var enestående, og det er mange som setter pris på all aktivitet som skjer i Berlevåg generelt og i Kvitbrakka spesielt. De støtter opp om arrangementer som igangsettes og verdsetter virkelig alt arbeidet bak. Med all denne støtten fra Berlevågatelieene og damene på Berlevåg Havnemuseum var det inspirerende å gjennomføre en utstilling og en workshop - og jeg kan på det varmeste anbefale et arbeidsopphold i Berlevåg. Men sett deg inn i hva du går til, gjør litt research på forhånd og vit hva du har i vente - så blir oppholdet helt fantastisk og en opplevelse for livet.

Performanceartist Sareena Sattapon: Opphold høsten 2018, 4 uker

Om sin performance skriver Sareena:

"'Balen(ciaga) I belong’ is inspire by my suspicion when I move from somewhere to another.  I always brought many stuffs with me but many times something is just gone somehow.  That’s make me unsure about what's actually belong to me.  Do I really have its in the first place? I just lost its or it never appear?
For this time in Berlevåg, I was so impressed by the beautiful nature around especially rock mountains and blueberry.  That’s why I choose blueberry trees and stones to be the material with my cheap Balenciaga bags for the performance, and I want to bring it home."

Les mer om Sareena her: http://sareenasattapon.tumblr.com/ 

Høsten 2017 kom følgende kunstnere på AiR:

Vi fikk inn over 30 gode og varierte søknader. Det var musikere, skuespillere, performance artister, billedkunstnere, fotografer, keramikere, forfattere, grafikere mm. Utvelgelseskomiteen besto av 3 i styret og vi hadde en vanskelig jobb med å velge ut tre kandidater i år og tre til neste år. Det ble en fin blanding av billedkunstnere, fotografer og performance artister.

Perioden artistene kunne søke på var fra 1. september tom 30. november. Vi satte videre som krav at perioden må vare i minimum 3 uker og maksimum 2 måneder samt at kunstnerne må gi noe tilbake til Berlevåg.

Fotograf Terje Abusdal
Tidspunkt for opphold: 18. september til 9. oktober 2017 (3 uker)
Prosjektbeskrivelse: «Jeg ønsker å fortsette arbeidet med å ta bilder av tidsvitner fra krigen, men også utvide dette til personer med samisk bakgrunn som har gått på internatskole.»

Terje Abusdal (f. 1978) er en norsk fotograf fra Evje i Setesdal, nå bosatt i Oslo. Abusdal har bakgrunn fra Danmarks journalisthøyskole i Århus, og jobber med uavhengige prosjekter i grenselandet mellom dokumentar og kunst. Han ønsker å gi tilbake enten et foredrag eller en utstilling. Les gjerne mer om han på hans egne nettsider: http://www.terjeabusdal.com/

Bilde: TerjeAbusdal

 

 

 

 

 

 

Billedkunstner Ellen Eikenes, fra Ås i Akershus
Tidspunkt for opphold: 20.10. - 20.11. Hun vil ha med sin mann.
Prosjektbeskrivelse:

"Jeg har hørt om lyset midt i mørketida, om kulde, om vind, om vennlige og ukompliserte folk, om folk som bryr seg, om frådende hav, om spennende sjø- og dyreliv og om fisket der nordpå. Med et opphold på Kvitbrakka i Berlevåg vil jeg prøve å finne noe av det jeg har hørt om og stedets identitet og aktiviteter. Jeg vil så forsøke å skape mine inntrykk om til kunstneriske uttrykk i form av malerier. Jeg tenker meg å gå inn i detaljene og særegenheten til Berlevåg (hvis jeg kan finne den?), prøve å ”fange” aktiviteter på brygga, på havna, på fiskemottakene og noe av folks liv i et fiskevær langt oppe i nord.»

Ellen er en meget dyktig kursholder og ønsker å holde malekurs/workshop i akryl eller oljemaling, f.eks. en kveld i uka à 3 timer. Les gjerne mer om henne på hennes egne nettsider: http://www.elleneikenes.no/

Bilde: EllenEikenes


Perfomance artist Kirsty Kross fra Australia
Tidspunkt for opphold: November 2017
Working Title: Coral Trout Orchestra, Berlevåg

Project Description:
“I would like to create an experimental orchestra/band which will perform in Kvitbrakka and/or possibly parade through the streets of Berlevåg. The performance will be led by myself dressed in a neon orange and blue fish costume.”

“What I would like to give back to Berlevåg and Kvitbrakka:
A series of workshops leading up to a participatory performance in the local surrounds or at Kvitbrakka. I will leave some drawings, photographs and text as well as documentation of the performance.”

Please read more: http://www.kirstykross.com/

Picture: KirstyKross

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å søke på AiR opphold hos oss - følg med på denne siden

 Følge oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/Kvitbrakka/.

Facebook Twitter Pinterest Flickr Instagram LinkedIn share